Công khai dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2020

Công bố công khai dự toán Ngân sách Nhà nước năm học 2019-2020

Công khai Ngân sách nhà nước năm 2020

PHÒNG GD&ĐT PHÚ LƯƠNG

TRƯỜNG MẦM NON ĐỘNG ĐẠT I

 

Số:   /QĐ-TMNĐĐI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Phú Lương, ngày 06 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ TT 90/2018/TT-BTC, ngày 28 tháng 9 năm 2018 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 cuat Bộ tài chính, Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách tổ chức được NSNN hỗ trợ.

Quyết định số 05/QĐ-PGD&ĐT ngày 10/01/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lương về việc phân bổ dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020 cho các đơn vị trường học thuộc Phòng Giáo dục và đào tạo;

Theo đề nghị của bộ phận kế toán đơn vị,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Trường Mầm non Động Đạt I; Tổng dự toán giao đầu năm 2020 là: 3.891.582.000đ

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng đơn vị, kế toán Trường Mầm non Động Đạt I và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                

 - Lưu:

 - Phòng TC-KH;                                           

- TMNĐĐI 

 

                              

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

                        Trần Thị Mặc

 

 

Đơn vị: Trường Mầm non Động Đạt I

Chương: 622

DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2020

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

 

Đvt: đồng


TT

Nội dung

Dự toán được giao

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

0

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước

3.891.582.000

1

Chi quản lý hành chính

 

1.1

 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

3.891.582.000

 

Tiền lương

3.304.482.000

 

Tiền công khoán cho giáo viên giảng dạy

164.000.000

 

Tiền công khoán cho cô nuôi

256.000.000

 

Tiền công bảo vệ

36.000.000

 

Tiền công vệ sinh

15.000.000

 

Tiền điện

18.000.000

 

Chi thường xuyên

112.500.000

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

2

Nghiên cứu khoa học

 

2.3

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

 

4

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

 

5

Chi bảo đảm xã hội 

 

5.1

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 Ngày 06 tháng 01 năm 2020

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

          Trần Thị Mặc

Bài tin liên quan
Đang chờ cập nhật
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 15
Hôm qua : 130
Tháng 09 : 2.521
Năm 2022 : 11.045