Công bố công khai kế hoạch thực hiện các khoản thu năm học 2020-2021