Wednesday, 07/12/2022 - 23:20|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Động Đạt 1

Dự thảo kế hoạch phân công nhiệm vụ năm học 2016 - 2017

Nội dung dự thảo

PHÒNG GD&ĐT PHÚ LƯƠNG

TRƯỜNG MẦM NON ĐỘNG ĐẠT I

 

Số: /QĐ - MNĐĐI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Động Đạt, ngàythángnăm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2016 - 2017

 

 


Căn cứ nhiệm vụ năm học 2016- 2017 của Phòng giáo dục Phú Lương;

Căn cứ tình tình thực tế của trường Mầm non Động Đạt I;

Căn cứ khả năng, năng lực của từng đồng chí trong tập thể nhà trường;

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON ĐỘNG ĐẠT I

QUYẾT ĐỊNH:

Điều I: Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Động Đạt I năm học 2016 - 2017

 (Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Động Đạt I có nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện đúng quyền hạn, nghĩa vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường theo đúng yêu cầu, chỉ đạo và quy chế làm việc của trường đã xây dựng.

 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên có sự phối hợp chặt chẽ với tổ chức Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên để hoàn thành tốt các nhiệm vụ nhà trường đề ra.

3. Trường thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng các cháu từ 0-5 tuổi theo đúng Điều lệ trường mầm non  và một số nhiệm vụ thuộc công việc kiêm nhiệm nhà trường phân công.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND xã Động Đạt, Phòng giáo dục giao.

Điều 3. Các Ông(bà) có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, quyết định này có hiệu lực từ ngày đã ký./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VT( T/ hiện)

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Thị Mặc

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT PHÚ LƯƠNG

TRƯỜNG MẦM NON ĐỘNG ĐẠT I

 

Số: /KH - MNĐĐI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Động Đạt, ngàythángnăm 2016

 

KẾ HOẠCH

Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2016 - 2017

 

 


Căn cứ nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của Phòng giáo dục Phú Lương;

Căn cứ tình tình thực tế của trường Mầm non Động Đạt I;

Căn cứ khả năng, năng lực của từng đồng chí trong tập thể nhà trường;

Trường Mầm non Động Đạt I  xây dựng kế hoạch phân công công việc cho từng đồng chí trong tập thể hội đồng sư phạm nhà trường với một số công việc kiêm nhiệm như sau:

 1. CÔNG TÁC CHĂM SÓC, GIẢNG DẠY, NUÔI DƯỠNG

 Đ/c: Trần Thị Mặc - Hiệu trưởng; Chỉ đạo các hoạt động chung, chịu trách nhiệm quản lý về ( CSVC, Đội ngũ giáo viên, học sinh, tài chính) nhà trường, tham gia giảng dạy 2 giờ/tuần.

2. Đ/c: Phạm Thị Hà - Phó hiệu trưởng chỉ đạo chuyên môn tổ mẫu giáo, tham gia giảng dạy 4 giờ/tuần.

Công tác kiêm nhiệm: Phụ trách mảng văn hóa, văn nghệ, chủ động xây dựng chương trình văn nghệ ngày hội, ngày lễ trong năm học; tham gia cùng HT công tác tham mưu xây dựng CSVC; Theo dõi công tác Phổ cập giáo dục trẻ năm tuổi, Phổ cập xóa mù, cùng BGH theo dõi phần mềm thi đua của nhà trường. Phần mềm kiểm định.

3. Đ/c Hoàng Thị Huệ - Phó hiệu trưởng chỉ đạo chuyên môn tổ nhà trẻ, công tác nuôi dưỡng, tham gia giảng dạy 4 giờ/tuần.

Công tác kiệm nhiệm: Chỉ đạo, theo dõi việc mua sắm học liệu, đồ chơi, đồ dùng các lớp, bếp ăn 2 khu, tham gia cùng HT công tác xây dựng CSVC; theo dõi sát việc giáo viên hợp đồng nấu ăn, vận chuyển thực phẩm sang khu Hồng Lê.

         Cùng BGH theo dõi phần mềm thi đua, Hồ sơ Emit; Bmit của nhà trường.

Cùng Đ/c Hà phải có sổ theo dõi việc nộp kế hoạch giảng dạy, kết quả đánh giá trẻ của các lớp theo tổ mình phụ trách, tránh trường hợp khi bình xét thi đua cào bằng người làm đúng, làm đủ cũng như người làm không đúng quy định.

4. Đ/c: Nguyễn Thị Cảnh Yên - Dạy lớp MG A1 Miền Tân Chúa.

Công tác kiêm nhiệm: Tổ trưởng tổ mẫu giáo, nắm bắt kế hoạch giảng dạy của tổ viên tổ mẫu giáo, cùng Phó Hiệu trưởng thống nhất kế hoạch giảng dạy cho cả năm học, hàng tháng chủ động lên kế hoạch sinh hoạt cho tổ như (Dạy chuyên đề, đối tượng,, địa điểm; thời gian nào, người tham gia giảng dạy thao giảng, chuẩn bị các điều kiện cho công tác thao giảng nâng cao chuyên môn…)

Kết hợp với đồng chí Hà, Phúc, Nhớ lên chương trình tổ chức các ngày lễ lớn ( Khai giảng năm học; ngày 20/10; 20/11; 22/12; vui hội xuân, ngày 08/3; tổng kết năm học) cùng đ/c Hà sắp xếp các hoạt động của xã khi được triệu tập.

Đề xuất các vấn đề về kinh phí chi cho chuyên môn cho tổ mẫu giáo( Sinh hoạt cụm)

Theo dõi việc thu – chi tài chính, quyết toán với cha mẹ học sinh các khoản tiền thỏa thuận của lớp vào cuối học kỳ I và tổng kết năm học.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ nhà trường giao cho.

5. Đ/c:  Nguyễn Thị Thúy - Dạy lớp mẫu giáo  A1 miền Tân Chúa.

Công tác kiêm nhiệm: Cùng đồng chí Cảnh Yên thực hiện tốt chương trình giáo dục trẻ, quản lý tốt lớp học khi nhà trường triệu tập đồng chí Cảnh Yên đi dự giờ cùng BGH.

Cùng đ/c Nhã quản lý trang phục văn nghệ của học sinh toàn trường.

Cùng đ/c Yên, đ/c Liễu chịu trách nhiệm hoàn thiện ( Hồ sơ lớp)

Tạo điều kiện thuận lợi cho Đ/c Liễu, đ/c Yên giúp nhà trường hoàn thành nhiệm vụ kiêm nhiệm của tổ trưởng; thủ quỹ.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ nhà trường giao cho.

6. Đ/c:  Nông Thị Liễu - Dạy lớp mẫu giáo  A1 Khu Tân Chúa.

Công tác kiêm nhiệm: Thủ quỹ nhà trường, vào các buổi chiều thứ 6 sau khi thanh toán tiền ăn cho người hợp đồng thực phẩm cùng đ/c Nhã, HT khớp sổ thu, chi trong tuần, có sổ theo dõi từng khoản tiền.

VD: Thu tiền xã hội hóa chỉ thanh toán cho việc xây dựng cơ sở vật chất của các cháu; chi trả nợ bổ sung CSVC năm học 2015- 2016; tiền bảo vệ chi trả bảo vệ; Thanh toán chi trả nợ tiền bảo vệ tháng 6,7,8 năm 2016; khoản nào chi đúng mục cho khoản đó không được làm nhầm lẫn giữa các khoản thu, chi; Nếu khoản nào chi trội phải báo ngay sau khi khớp sổ.

Có trách nhiệm nhắc nhở giáo viên nộp các khoản tiền đúng thời gian quy định.

Thực hiện tốt công tác Đoàn và nhiệm vụ nhà trường giao cho.

7. Đ/c: Vi Thị Thúy Chung - Dạy lớp mẫu giáo 5- 6 tuổi khu Hồng Lê.

Hoàn thiện hồ sơ lớp, theo dõi các khoản đóng góp, thu chi của lớp.

Cùng đ/c Phúc nhắc nhở các thành viên khu Hồng Lê tạo MT thân thiện phù

9. đ/c Dương Thị Vĩnh  - Dạy lớp mẫu giáo B2 khu Hồng lê.

        - Cùng đ/c Yến Hoàn thiện các khoản thu, chi, hồ sơ sổ sách của lớp, cá nhân.

        - Có trách nhiệm tuyên truyền vận động cha mẹ thực hiện đúng chủ trương, chỉ đạo của nhà trường

10. Đ/c:  Nguyễn Thị Hải Yến  - Dạy lớp mẫu giáo B2 tuổi khu Hồng Lê.

             Cùng đ/c Vĩnh chịu trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ nhà trường giao.

Có trách nhiệm tuyên truyền vận động cha mẹ thực hiện đúng chủ trương, chỉ đạo của nhà trường.

11. Đ/ c Phan Thị Nhớ: Dạy lớp mẫu giáo B2 tuổi khu Hồng Lê.

Cùng Đ/c Chung chủ động xây dựng kế hoạch văn nghệ cho các ngày hội, ngày lễ phù hợp với nội dung từng ngày:  VD: Ngày 20/10; 20/11; vui hội xuân; 3/8; 26/3, Sinh nhât Bác Hồ, tổng kết năm học…

12. Đ/c:  Hoàng Thanh Loan - Dạy lớp mẫu giáo B1 Miền Tân Chúa.

        - Cùng chịu trách nhiệm với đ/c Tình, Hường tại lớp về các hoạt động chung( Giảng dạy, chăm sóc, nuôi dưỡng và cávac hoạt động phong trào do ngành và địaphương phát động. 

Thực hiện tốt các nhiệm vụ nhà trường giao cho.

13. Đ/c:  Dương Thị Hường - Dạy lớp mẫu giáo B1 Miền Tân Chúa.

                     ( Quản lý đồ chơi ngoài trời của trường khu trung tâm)

Công tác kiêm nhiệm: Bí thư chi đoàn( Hoàn thiện công tác Đoàn thanh niên do xã và trường yêu cầu.

Xây dựng kế hoạch tạo môi trường thân thiện ( Nhổ cỏ sân trường, phát quang hết các bụi rậm, khơi thông cống rãnh nước thái, tạo môi trường sạch đẹp theo yêu cầu của trường các khu BGH, Nhà trẻ, lớp 3,4,5 tuổi khu trung tâm)đáp ứng nhu cầu của trường giao cho lực lượng thanh niên với Tinh thần “ Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” Đoàn viên là cánh tay đắc lực của Đảng…

- Cùng với đ/c Tuyết, Loan chịu trách nhiệm hoàn thành các hồ sơ sổ sách nhóm lớp, các hoạt động của lớp.

Thực hiện tốt công tác Đoàn và nhiệm vụ nhà trường giao cho.

14. Đ/c: Nguyễn Thị Ánh Tuyết   - Dạy lớp mẫu giáo B1 Miền Tân Chúa.

       - Tạo điều kiện cho đ/c Hường hoàn thành công tác Công đoàn.

 Cùng đ/c Loan; Hường tuyên truyền vận động cha mẹ quan tâm chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ hàng ngày.

 • Các đ/c phối kết hợp tuyên truyền tới cha mẹ quyên góp phế liệu thải bỏ tạo môi trường thân thiện theo đúng yêu cầu bậc học quy định.

  15. Đ/c: Nhâm Thị Tình - Dạy lớp 3-4 tuổi C1 Miền Tân Chúa

  Công tác kiêm nhiệm: Phát huy đúng vai trò công tác thanh tra nhân dân, làm báo cáo, tổng hợp công tác thanh tra nhân dân nộp cấp trên đúng thời gian quy định. – Cùng các đ/c trên lớp hoàn thiện hồ sơ của nhóm, lớp.

  Thực hiện tốt các nhiệm vụ nhà trường giao cho.

  16. Đ/c:  Nông Thị Quỳnh Nga  - Dạy lớp C1 Miền Tân Chúa.

  Tạo điều kiện cho Đ/c Tình hoàn thành trách nhiệm công tác kiêm nhiệm thanh tra nhân dân, công tác chăm sóc, giảng dạy, nuôi dưỡng trẻ hàng ngày.

  17. Đ/c Đinh Thị Tuyến - Dạy Mẫu giáo C2 khu Hồng Lê.

  Chịu trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ nhóm lớp ( Hồ sơ lớp).

  Tạo điều kiện giúp đ/c Hải quản lý các hoạt động của lớp .

 • Các đ/c phối kết hợp tuyên truyền tới cha mẹ quyên góp phế liệu thải bỏ tạo môi trường thân thiện theo đúng yêu cầu bậc học quy định.

      18. Đ/c Vi Thị Hải - Dạy Mẫu giáo C2 khu Hồng Lê.

  Chịu trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ nhóm lớp ( Hồ sơ nhóm lớp).

  Tạo điều kiện giúp đ/c Hải quản lý các hoạt động của lớp .

 • Các đ/c phối kết hợp tuyên truyền tới cha mẹ quyên góp phế liệu thải bỏ tạo môi trường thân thiện theo đúng yêu cầu bậc học quy định.
 • Thực hiện tốt các nhiệm vụ nhà trường giao cho.
 • 19. Đ/c:  Nguyễn Thị Bạch Tuyết  - Dạy lớp Nhà trẻ  D1 Miền Tân Chúa.
 • Theo dõi việc thu - chi tài chính, quyết toán với cha mẹ học sinh các khoản tiền thỏa thuận của lớp vào cuối học kỳ I và tổng kết năm học.
 • 20. Nguyễn Thị Ngọc Hoài – Dạy lớp D1 Miền Tân Chúa.
 • Cùng đ/c Tuyết chịu trách nhiệm cùng đ/c Tuyết về các hoạt động chăm sóc, giáo dục, giảng dạy trẻ.
 • Thực hiện tốt công tác Đoàn và nhiệm vụ nhà trường giao cho.

21. Đ/c Hoàng Thị Thanh Phúc: - Dạy lớp mẫu giáo D2 khu Hồng Lê.

Phát huy tót vai trò công tác Công đoàn, phân công hợp lý cho các thành viên trong BCH thực hiện tốt công tác Công đoàn.

Tổ chức cho Công đoàn trường thảo luận về “ Điều lệ Công đoàn”, tổ chức đối thoại ít nhất 1 lần/năm.

Có trách nhiệm nhắc nhở toàn bộ giáo viên trong trường tham gia tốt phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Công tác kiêm nhiệm: Tổ trưởng tổ Nhà trẻ, nắm bắt kế hoạch giảng dạy của tổ viên tổ nhà trẻ, cùng Phó Hiệu trưởng thống nhất kế hoạch giảng dạy cho cả năm học, hàng tháng chủ động lên kế hoạch sinh hoạt cho tổ như (Dạy chuyên đề, tìm đối tượng,, địa điểm; thời gian; người tham gia giảng dạy thao giảng, chuẩn bị các điều kiện cho công tác thao giảng nâng cao chuyên môn…)

Kết hợp với đồng chí Hà, Phúc, Nhớ lên chương trình tổ chức các ngày lễ lớn ( Khai giảng năm học; ngày 20/10; 20/11; 22/12; vui hội xuân, ngày 08/3; tổng kết năm học) cùng đ/c Hà sắp xếp các hoạt động của xã, trường khi được triệu tập.

Đề xuất các vấn đề về kinh phí chi cho chuyên môn cho tổ nhà trẻ( Sinh hoạt cụm)

Theo dõi việc thu – chi tài chính, quyết toán với cha mẹ học sinh các khoản tiền thỏa thuận của lớp vào cuối học kỳ I và tổng kết năm học.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ nhà trường giao cho.

22. Đ/c:  Lý Thị Hương – Dạy lớp Nhà trẻ D2 khu Hồng Lê

Cùng đ/c Phúc chịu trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ nhóm lớp ( Hồ sơ lớp), giúp đ/c Phúc quản lý lớp khi nhà trường triệu tập đ/c Phúc đi dự giờ.

Tạo điều kiện thuận lợi cho đ/c Phúc hoàn thành nhiệm vụ công tác Công đoàn.

Tác giả: Trần Thị Mặc
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 60
Hôm qua : 63
Tháng 12 : 1.263
Năm 2022 : 24.854